Organisationen

Inom Skånes Ridsportförbund finns styrelsen, sektioner, grenkommittéer och valberedningen. Alla engagerar sig ideellt för att stärka ridsporten och föra den framåt i Skåne.

Organisationen ska verka för ridsporten i Skånes utveckling och intressen. Den ska stödja verksamheten i de anslutna föreningarna och ha ett särskilt fokus på hästhållningen och säkerheten i dessa.

I Distriktets Ungdomssektion, DUS, jobbar unga för unga. DUS arbetar för att anpassa verksamheten efter barn och ungdomars behov och förutsättningar. De vill också stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära mer och därigenom utvecklas samt öka ungdomars delaktighet och inflytande.

Distriktens roll

Distriktens roll är att stötta sina föreningar (cirka 110st i Skåne), tillvarata deras behov och intressen, erbjuda relevanta utbildningar och hela tiden verka för att all verksamhet bedrivs enligt ridsportens riktlinjer och värdegrund.

Vill vi förändra något som sträcker sig utanför vårt mandat får vi, precis som föreningarna, motionera om det på förbundstämman. Det är en oerhört viktig del av det som kallas idrottens demokrati.

Föreningsärenden

På distriktsstyrelsens bord hamnar också olika typer av föreningsärenden, många gånger av känslig karaktär. För att lösa dessa tar vi hjälp av de instanser som vi alla har att tillgå beroende på ärende.

Så vad händer då när något kommer till vår kännedom? Det är såklart helt beroende på ärendets karaktär.

Oegentligheter kopplat till föreningen
Då samtalar vi initialt med föreningsstyrelsen men också med den centrala organisationen samt Riksidrottsförbundets regionala företrädare, RF-SISU Skåne vid behov.

Brister i hästvälfärd hos våra föreningar
Samtal med föreningsstyrelsen och för vidare åtgärder i samarbete med den centrala organisationen och länsstyrelsen.

Sexuella trakasserier
Då uppmanar vi först och främst alltid att anmäla till polisen.

Ärenden kopplat till tävlingsplatser
På plats ska man alltid kontakta överdomaren! I efterhand anmäls detta till disciplinnämnden.

Olämplighet med hänsyn till ridsportens värdegrund
Då uppmanar vi till anmälan hos såväl polis som till Juridiska utskottet hos centrala organisationen.

Vår roll i dessa ärenden är enbart av stöttande och rådgivande slag. Vi är ingen myndighet. Vi är ett sportförbund som ska verka för sportens bästa. För våra föreningars bästa.


Innehåll